Organizacja zajęć grupowych


Zajęcia grupowe polecane są dla dzieci w wieku od 4 lat i młodzieży.
Zdobywanie nowych umiejętności, kontakty społeczne i integracja z rówieśnikami stymulują rozwój i sprzyjają formowaniu osobowości.

Kwalifikacja do grup następuje w zależności od wieku oraz poziomu umiejętności. U osób rozpoczynających pływanie w AQUASWIM jest ona dwuetapowa:

I etap: rozmowa – wywiad z rodzicem dotyczący wieku oraz umiejętności dziecka
– II etap: pierwsze zajęcia – weryfikacja poziomu umiejętności i szybkości przyswajania nowych ćwiczeń.

Grupa
Czas zajęć
Maksymalna
ilość osób
Początkująca

45min.

4+1*

Średnia

45min.

5

Średnio zaawansowana

45min.

6

Zaawansowana

45min.

9

Osoby kontynuujące pływanie w naszej szkole kwalifikowane są na podstawie wieku, poziomu umiejętności i tempa uzyskiwanych postępów w poprzednim sezonie pływackim.

Na każdym z etapów nauki, okresowo, następuje weryfikacja i związana z nią możliwość zmiany grupy na wyższą.

* W grupach początkujących, na etapie oswajania dzieci z wodą, instruktor prowadzi zajęcia będąc w wodzie.

REGULAMIN

Nauki Pływania AQUASWIM
  1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od lat 4, młodzież oraz dorośli, posiadający aktualną zgodę lekarza na uczestnictwo w zajęciach na pływalni, potwierdzoną podpisem na deklaracji członkowskiej.
  2. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie karnetu lub opłacenie jednorazowego uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z cennikiem oraz terminami płatności obowiązującymi w Nauce Pływania AQUASWIM.
  3. Uczestnictwa jednorazowe wymagają wcześniejszego zgłoszenia i mogą zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku wolnego miejsca na torze (pierwszeństwo na torze mają osoby realizujące i odrabiające zajęcia „karnetowe”).
  4. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić telefonicznie lub mailowo najpóźniej do 5 godzin przed zajęciami. Nieobecności niezgłoszone w powyższym terminie traktowane są jako udział w zajęciach (nie będzie możliwe ich odrobienie).
  5. Nieobecności zgłoszone można odrobić jako zajęcia dodatkowe (w inne dni, niż zadeklarowane), zgodnie z harmonogramem zajęć Nauki Pływania AQUASWIM i po wcześniejszym ustaleniu terminów odrabiania, jednak nie później niż do końca trwającego semestru. Zajęcia niewykorzystane w danym semestrze (nieobecności zgłoszone, pkt. 4) nie przechodzą na poczet kolejnego karnetu ani nie dokonywane są za nie zwroty kosztów. Nie można ich także odrobić w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich.
  6. Nauka Pływania AQUASWIM może dokonać zwrotu należności za karnet tylko i wyłącznie w sytuacjach losowych (np. nagła choroba lub wypadek, wykluczające z dnia na dzień w sposób długotrwały uczestnictwo w zajęciach, zmiana miejsca zamieszkania), gdy liczba nieobecności na zajęciach przekracza 50% ogólnej liczby zajęć wykupionych w karnecie. Kwota należności zostaje wówczas przeliczona wg zasady: każda obecność liczona jest jako wejście jednorazowe, a różnica w kwocie zwrócona lub przeniesiona na kolejny semestr. Po upływie tego terminu niewykorzystana kwota przepada.
  7. W przypadkach zajęć niezrealizowanych z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie, wymiana wody) Nauka Pływania AQUASWIM umożliwia odrobienie zajęć w innym terminie, zgodnym z harmonogramem zajęć.
  8. Nauka Pływania AQUASWIM zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć po każdym semestrze lub w czasie jego trwania.
  9. W sytuacjach wyjątkowych, nieobjętych powyższymi przepisami, stosowane będą rozstrzygnięcia indywidualne.
  10. Na pływalni obowiązuje przestrzeganie regulaminu obiektu, a w sprawach dotyczących porządku i bezpieczeństwa na zajęciach podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia.
  11. Prowadzący zajęcia ani właściciel obiektu nie opowiadają za rzeczy zagubione.